AKU-center Højagergaard

Medarbejderråd

På Højagergaard betegnes ansatte på ordinære vilkår som "Personale" og ansatte på særlige vilkår som "Medarbejdere". Medarbejderrådet er således sammenligneligt med brugerråd på andre institutioner i Frederikssund Kommune.

Formål

Formålet er at give medarbejdere og STU-elever indflydelse på gårdens hverdag og aktiviteter, og det er også herigennem de får informationer om, hvad der sker på gårdens værksteder, i STU´en samt i ledelse og personalegruppe.

Deltagere

I medarbejderrådet deltager en valgt repræsentant fra hvert værksted, en elev fra STU´en og to personaler. Rådet mødes hver 14. dag.

Medarbejderrådsmøder

Til et medarbejderrådsmøde kommer vi omkring informationer fra alle værksteder og STU, forhold omkring arbejdsmiljø, info fra personale og ledelse, løbende sager som planlægning af fester, fællesmøder, kurser, indkøb af fælles jakker osv.

Der bliver taget referat ved hvert møde af en medarbejder eller elev. Dette sendes ud til alle værksteder og STU.
Referatet bliver derefter drøftet på værkstedsmøder, og repræsentanten tager eventuelle kommentarer, informationer, problematikker eller lignende fra mødet med til næstkommende medarbejderrådsmøde, hvor det bliver taget op.

Medarbejderrådets opgaver er at:

  • Planlægge, igangsætte og udføre akti­viteter som førstehjælpskursus, høstfest, julefrokost mv.
  • Planlægge, igangsætte og udføre fællesmøder med aktuelle temaer hvert kvartal.
  • Tage stilling til en række forhold vedrørende beskyttet beskæftigelse og STU på Højagergaard.
  • Være behjælpelig med at sikre medarbej­deres og elevers trivsel på Højagergaard

Medarbejdere og elever, der har emner, de ønsker bragt op i Medarbejderrådet, kan bede deres repræsentant om at bringe det op, eller de kan lægge en seddel i Medarbejderrådets postkasse i STU´en.