AKU-center Højagergaard

Dokumentation

Vi dokumenterer løbende, om de aktuelle mål er opnået, eller om der skal ændres i mål eller metode. Praktikperioder evalueres ved afslutning ud fra et skema, hvor der bl.a. evalueres på interesser, kompetencer samt støtte- og skånebehov, og fremtidige indsatser og mål tilrettes herefter. På denne måde sker der en løbende tilpasning og justering af STU-forløbets mål og indsatser efter den unges aktuelle behov.

Via evalueringsskemaer, elevers udfyldte multiple choice tests, pædagogiske observationer og elevsamtaler dokumenteres effekten af den pædagogiske indsats og progressionen hos den enkelte elev. Elevens udvikling dokumenteres i statusbeskrivelser.

Et eksempel er evaluering af et botræningsforløb, hvor eleven evalueres efter 8 kompetencepunkter, og med procentangivelse dokumenteres det, i hvilket omfang eleven har kompetencer til at løse den pågældende opgave.

Al dokumentation, herunder statusbeskrivelser og evalueringer er udarbejdet af lærer- eller pædagogfagligt personale, og der følges løbende op på kvaliteten af dokumentationen hos vores faglige leder.